Ohtlike kaupade veod

Usaldage oma ohtliku veose küsimused üle 14-aastase kogemusega professionaalide meeskonnale. Palun täitke hinnapäringu vorm ja meie spetsialistid võtavad teiega lähiajal ühendust.
Kui olete huvitatud ohtlikust veosest ja soovite saada konsultatsiooni, kasutage palun meie veebisaidi põhilehel olevat nuppu „Soovin konsultatsiooni“ ning me vastame meeleldi teie küsimustele.
Statistika andmete kohaselt on peaaegu pool erinevate transpordiliikidega transporditavatest veostest ohtlikud veosed ehk ADR. Ohtlikud veosed kätkevad endast keerulist ja vastutusrikast protsessi, millega kaasneb suur risk. See nõuab ulatuslikke teadmisi siduvatest eeskirjadest, maksimaalset keskendumist transpordile ja sellega seotud nüanssidele. Ursus Forwardingu spetsialistid on omandanud laialdased kogemused erinevate ohtlike kaupade veol.

Pakume ohtlike kaupade vedu autotranspordiga, merel, õhus ja raudteel. Meie spetsialistid valivad teie ohtlikule (ADR) veosele sobivaima transpordilahenduse, võttes arvesse selle eripära, veose transportimise marsruudi ja muud olulised nüansid.
Ohtlike kaupade veod

ADR – ohtlikud veosed

Ohtlikeks veosteks peetakse aineid või esemeid, mis neile iseloomulike omaduste tõttu kujutavad endast ohtu inimeste tervisele, keskkonnale, hoonete, masinate ja muude materiaalsete objektide ohutusele. Ohtlikeks veosteks loetakse selliseid kaupu nagu kütus, pestitsiidid, happed, värvid, aerosoolid, tulekustutid, lahustid, liimid, meditsiinilised preparaadid, liitiumakud jm. Kokku on ohtlike ainete nimekirjades loetletud ligikaudu 3500 erinevat ainet.

Ohtlike veoste liigid

Ursus Forwarding pakub ohtlike (ADR) veoste vedusid, kasutades järgmisi transpordiliike:

Ohtlike veoste autovedu

Edukas ADR-veoste vedu autodega pole võimalik ilma erinõueteta ettevõtte masinapargile, samuti ilma kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistideta, kes on omandanud praktilise kogemuse töös eri liiki ohtlike veostega. 

Ohtlike veoste vedu võib teostada ainult ADRi (ohtlikud veosed) nõuete kohaselt märgistatud veokiga, mille varustuses on kõik sellist tüüpi veostele vajalik.

Ursus Forwardingu käsutuses on vastavalt ohtlike veoste nõuetele varustatud transpordiüksused ohtlike kaupade veoks nii täis- kui ka osakoormatena.

Ohtlike veoste merevedu

Ohtlikeks veosteks peetakse paljusid sünteetilisi aineid, mille järgi on tööstuses nõudlus. Selliste veoste vedu teostatakse tavaliselt meretranspordiga, mis kujutab endast potentsiaalset ohtu inimestele ja keskkonnale, mistõttu saab ohtlike veoste merevedu teostada vaid rangelt eeskirju ja juhiseid järgides ning vedaja peab olema eriti ettevaatlik. 
Teostades ohtlike veoste konteinervedu meretranspordiga, pööratakse erilist tähelepanu veose paigutamisele ja kinnitamisele konteinerite kaubaruumis. Konteinerid märgistatakse vastavate kleebistega, millele on märgitud ADRi klass ja aine identifitseerimisnumber (UN). Selliste veoste ümberlaadimine on võimalik ainult sellistes sadamaterminalides, millel on vastav luba ohtlike veostega töötamiseks.

Ohtlike veoste lennuvedu

Ohtlikud veosed on esemed, mis võivad põhjustada teatud ohtu nende ümber olevate inimeste tervisele ja ohutusele, kuid järgides kõiki nõudeid, võib ka selliseid veoseid vedada lennutranspordiga. On ohtlikke veoseid, mida on lubatud vedada nii reisijate- kui ka kaubalennukitega, samuti selliseid veoseid, mida on lubatud vedada ainult kaubalennukitega. On ka sellised ohtlike veoste liike, mille puhul õhuvedu on keelatud. Veose pakendi valimisel tuleb arvesse võtta, et veost mõjutab spetsiifiline koormus seoses lennuki õhkutõusu ja maandumisega ning lennu ajal mõjutab veost õhutemperatuuri ja atmosfäärirõhu muutus.

Ohtlike veoste raudteevedu

Raudteevedu peetakse üheks kõige stabiilsemaks ja ohutumaks transpordiliigiks, seetõttu valides transpordiviisi ohtlikule veosele, eelistavad paljud ettevõtted just raudteetransporti. Ohtlike veoste raudteel transportimisel tuleb arvesse võtta, et sellised veosed peavad olema spetsiaalses pakendis, mis on valmistatud sellisest materjalist, mis ei reageeri veetava ainega.

Sellisteks pakenditeks võivad sõltuvalt veosest olla hermeetilised tsisternid, balloonid, konteinerid, kastid jm.
Ohtlike veoste raudteevedu ei saa toimuda ilma nõuetekohase märgistuseta. Veose pakend/taara peab olema märgistatud vastavate märkidega, mis hoiatab veose sisu kohta.
Ohtlikest veostest tingitud ohte (tulekahju, ökoloogiline reostus, plahvatus jm) nende transportimise või ümberlaadimise ajal esineb suhteliselt harva, peamiselt mitme kindla asjaolu kokkulangevuse tulemusel. Et vältida selliste asjaolude kokkulangevust ja võimalikku ohtu loodusele, hoonetele või inimestele, toimub ohtlike (ADR) veoste vedu vastavalt rangetele eeskirjadele ning järgides kõiki vajalikke ohutusmeetmeid.

Ohtlike veoste klassifikatsioon

Vastavalt ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppele (ADR)

Ohtlike kaupade veod

1. klass

Lõhkeained, mis oma laadilt võivad plahvatada, põhjustada tulekahjusid, samuti seadmed, mis sisaldavad lõhkeaineid ja esemed, mis on valmistatud lõhketöödeks või pürotehnilise efekti tekitamiseks.

Alamklass 1.1

Ained ja tooted, mida iseloomustab massiplahvatusoht (massiplahvatus – plahvatus, mis levib praktiliselt kohe kogu veose ulatuses).

Alamklass 1.2

Ained ja tooted, mida iseloomustab laialipaiskumisoht, kuid mis ei kujuta endast massiplahvatusohtu.

Alamklass 1.3

Ained ja tooted, mida iseloomustab tuleoht või väike plahvatusoht.

Alamklass 1.4

Ained ja tooted, mis kujutavad endast vaid väikest plahvatusohtu, transportimise ajal süttimise või initsieerimise korral ei tekita seadmete või pakendite kahjustusi.

Alamklass 1.5

Väga väikese tundlikkusega massiplahvatusohtlikud ained, kuid mis on nii väikese tundlikkusega, et nende initsieerimine või üleminek põlemisest detonatsioonini on tavalistes veooludes vähe tõenäoline.

Alamklass 1.6

Üliväikese tundlikkusega tooted, mis ei ole massiplahvatusohtlikud ja väikese juhuslikku initsieerimise võimalusega.
Ohtlike veoste klassifikatsioon

2. klass

Rõhu all olevad, madalal temperatuuril veeldatud või rõhu all lahustatud gaasid, mis vastavad vähemalt ühele järgmistest näitajatest:

 • absoluutne aururõhk temperatuuril 50 °C üle 300 kPa (kolm baari);
 • kriitiline temperatuur alla 50 °C.
Füüsikalise oleku tõttu jaotatakse gaasid järgmiselt:

 • surugaas, kriitiline temperatuur alla –10 °C;
 • veeldatud gaas, kriitiline temperatuur on võrdne või kõrgem kui –10 °C, kuid madalam kui 70 °C;
 • veeldatud gaas, kriitiline temperatuur võrdne või kõrgem kui 70 °C; rõhu all veeldatud gaas;
 • jahutatud veeldatud gaas; aerosoolid ja surugaasid, mille suhtes kohaldatakse erinõudeid.
Alamklass 2.1 – Mittesüttivad gaasid
Alamklass 2.2 – Mittesüttivad - mürgised gaasid
Alamklass 2.3 – Tuleohtlikud gaasid
Alamklass 2.4 – Tuleohtlikud mürgised gaasid Alamklass 2.5 – Keemiliselt ebastabiilsed gaasid
Alamklass 2.6 – Keemiliselt ebastabiilsed mürgised gaasid
Tuleohtlikud ained ja materjalid

3. klass

Tuleohtlikud vedelikud, vedelike segud ning vedelikud, mis sisaldavad tahkeid aineid lahuses või suspensioonid, mis eraldavad tuleohtlikke aurusid ja mille leekpunkt suletud tiiglis ei ületa 61 °C.

Alaklass 3.1

Tuleohtlikud vedelikud madala leekpunktiga ‒ vedelikud, mille leekpunkt on suletud tiiglis alla –18 °C, ‒ või leekpunktiga koos muude ohtlike omadustega.

Alamklass 3.2

Tuleohtlikud vedelikud keskmise leekpunktiga ‒ vedelikud, mille leekpunkt on suletud tiiglis vahemikus –18 °C kuni +23 °C.

Alamklass 3.3

Tuleohtlikud vedelikud kõrge leekpunktiga ‒ vedelikud, mille leekpunkt on suletud tiiglis +23 °C kuni +61 °C (kaasa arvatud).
4. klass

4. klass

Tuleohtlikud ained ja materjalid (v.a lõhkeainetena klassifitseeritud), mis on kergesti süttivad välistest süttimisallikatest, hõõrdumisest, niiskuse imamisest, meelevaldsest keemilisest muundumisest ja kuumenemise tulemusel.

Alamklass 4.1

Tuleohtlikud tahked ained, mis on kergesti süttivad välistest süttimisallikatest (sädemetest, leegist või hõõrdumisest) ja põlevad aktiivselt.

Alamklass 4.2

Isesüttivad ained, mis tavalistes transporditingimustes võivad iseenesest kuumeneda ja süttida.

Alamklass 4.3

Kokkupuutel veega tuleohtlikku gaasi eraldavad ained
Oksüdeerivad ained ja orgaanilised peroksiidid

5. klass

Oksüdeerivad ained ja orgaanilised peroksiidid, mis suudavad kergesti eraldada hapnikku, soodustavad põlemist ja vastavates tingimustes või segunedes muude ainetega võivad põhjustada plahvatust.

Alamklass 5.1

Oksüdeerivad ained, mis ei ole ise põlevad, kuid aitavad kaasa teiste ainete kergesti süttimisele ja eraldavad põlemise ajal hapnikku, suurendades seeläbi tule intensiivsust.

Alamklass 5.2

Orgaanilised peroksiidid, mis on mitmel juhul süttivad, võivad toimida oksüdeerivate ainetena ja on ohtlikud kokkupuutel teiste ainetega. Paljud neist süttivad kergesti ning on tundlikud löökide ja hõõrdumise suhtes.
Mürgised ja nakkusohtlikud ained

6. klass

Mürgised ja nakkusohtlikud ained, mis võivad põhjustada surma, mürgistust või haigestumist nende sissehingamise, naha kaudu imendumise või allaneelamise korral.

Alamklass 6.1

Mürgised (toksilised) ained, mis suudavad põhjustada surma, kui hingatakse sisse nende auru, tolmu, kui need imenduvad läbi naha või neelatakse alla.

Alamklass 6.2

Ained ja materjalid, mis sisaldavad inimestele ja loomadele ohtlikke patogeenseid organisme.
Radioaktiivsed ained

7. klass

Radioaktiivsed ained, mille eriaktiivsus on üle 70 kJ/kg.
Söövitavad ja korrosiivsed ained

8. klass

Söövitavad ja korrosiivsed ained, mis tekitavad nahakahjustusi, limaskesta- ja hingamisteede kahjustusi, põhjustavad metallide korrosiooni, sõidukite ja veoste kahjustamist ning võivad põhjustada tulekahju kokkupuutel orgaaniliste materjalide või erinevate kemikaalidega.

Alamklass 8.1 – happed
Alamklass 8.2 – leelised
Alamkass 8.3 – erinevad söövitavad ja korrosiivsed ained
Transpordi ajal suhteliselt madala ohtlikkusega ained

Klass 9

Transpordi ajal suhteliselt madala ohtlikkusega ained, millest tulenevad ohud ei ole kaetud eelmiste ohuklassidega, kuid millel tuleb kohalda kindlaid transpordi- ja ladustamiseeskirju.

Alamklass 9.1

Vedelad ja tahked kütused ja materjalid, mis ei kuulu 3. ja 4. klassi, kuid võivad mõnel juhul olla ohtlikud (põlevad vedelikud, mille leekpunkt on suletud tiiglis +61 °C kuni +100 °C, kiud ja muud sarnased materjalid).

Alamklass 9.2

Ained, mis muutuvad teatavatel tingimustel söövitavaks ja korrosiivseks.
Usaldage oma ohtliku veose küsimused üle 13-aastase kogemusega professionaalide meeskonnale. Palun täitke hinnapäringu vorm ja meie spetsialistid võtavad teiega lähiajal ühendust.
Kui olete huvitatud ohtlikust veosest ja soovite saada konsultatsiooni, kasutage palun meie veebisaidi põhilehel olevat nuppu „Soovin konsultatsiooni“ ning me vastame meeleldi teie küsimustele.

KKK

Korduma kippuvad küsimused ohtlike veoste tarne kohta:

Millist teavet on vaja ADR veo hinna arvutamiseks?
Kulu arvutamiseks on vaja järgmist teavet:

 • pealelaadimiskoht (aadress, postiindeks, sadam või lennujaam);
 • veose tarnekoht (aadress, postiindeks, sadam või lennujaam);
 • veose maht;
 • veose kirjeldus, sealhulgas teave ohtliku veose klassi kohta;
 • teave valitud transpordiliigi kohta;
 • veose valmisoleku kuupäev ja soovitud tarnekuupäev.

Positiivse mainega ohtlikud veosed

Parim pakkumine teenusele „ohtlikud veosed“ on vaid mõne klõpsu kaugusel. Kasutage nuppu "Küsi hinda" ja saage meie pakkumine lühima aja jooksul! Võtame meeleldi oma kohustuseks teie ohtliku veose transpordi ja sellega seotud ülesanded, saades teie usaldusväärseks logistikapartneriks!

Tööaeg

 • E9.00 - 17.00
 • T9.00 - 17.00
 • K9.00 - 17.00
 • N9.00 - 17.00
 • E9.00 - 17.00
 • L -
 • P-

Kontakt

Väike-Kuke 21b-18, Pärnu 80018, Eesti

+372 5556 7057

E-post: info@ursusforwarding.ee

Jälgi meid